Statuten

 

Statuten N.B.T.C. uitgave 22 Mei 2022

Artikel
1. Naam, Zetel, Duur en Federatief verband
2. Verhouding tot de Vereniging Raad van Beheer
3. Doel
4. en Middelen
5. Lidmaatschap
6. Toelating
7. Einde van het lidmaatschap
8. Jaarlijkse bijdrage
9. Geldmiddelen
10. Bestuur
11. Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap en schorsing
12. Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur
13. Bestuurstaak en vertegenwoordiging
14. Jaarverslag, rekening en verantwoording
15. Algemene vergaderingen
16. Bijeenroepen algemene vergadering
17. Toegang en stemrecht
18. Voorzitterschap en notulen
19. Besluitvorming van de algemene vergadering
20. Statutenwijziging
21. Ontbinding
22. Huishoudelijk reglement
23. Slotbepaling

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1 tot en met 19.
STATUTEN
van de vereniging Nederlandse Bull Terrier Club
Naam, Zetel, Duur en Federatief verband

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “Nederlandse Bull Terrier Club”, afgekort: “N.B.T.C.”
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
3. De vereniging is opgericht op één januari negentienhonderd zes en dertig, doch opnieuw aangegaan vanaf negen mei negentienhonderd vier en zestig, voor een tijdsduur van negen en twintig jaar, mitsdien eindigende één en dertig december negentienhonderd drie en negentig. Met inwerkingtreding van de onderhavige statuten is de vereniging aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen “Raad van Beheer”. Verhouding tot de Vereniging Raad van Beheer.

Artikel 2
1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Doel en Middelen

Artikel 3
De vereniging heeft ten doel
1. zorg te dragen voor de instandhouding van het hondenras, genaamd Bull Terrier & Miniatuur Bull Terrier;
2. zorg te dragen, waar mogelijk, tot verbetering van dit ras zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht;
3. de liefhebberij in-, het houden van- en de fokkerij in kwalitatieve zin van raszuivere honden van dit ras te bevorderen;
4. die maatregelen te treffen, die bijdragen tot het algemeen welzijn van deze rassen.

Artikel 4
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
1. het geven van voorlichting zowel bij aankoop als bij het houden van Bull Terrier & Miniatuur Bull Terrier en verder in het algemeen wat de fokkerij en opfok van deze rassen betreft;
2. het houden en steunen van clubmatches en tentoonstellingen;
3. het houden van vergaderingen;
4. het bevorderen van het inschrijven,zowel van nesten als van enkele honden van deze rassen, in het N.H.S.B.;
5. het bevorderen van het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland;
6. alle andere wettige en geoorloofde middelen die aan het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

Lidmaatschap

Artikel 5
De vereniging bestaat uit leden, huisgenootleden en ereleden.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
2. Huisgenootleden kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en met een lid van de vereniging in één huishouding samenwonen.
3. Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging en het ras bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Een voordracht tot een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering.
4. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid, wordt daaronder verstaan leden, huisgenootleden en ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.

Toelating

Artikel 6
1. Degene die lid willen worden melden zich daartoe schriftelijk aan bij de leden-administratie met behulp van het aanmeldingsformulier.
2. Het bestuur beslist in eerste instantie omtrent de toelating van leden.
3. De beslissing moet worden genomen binnen vier weken na ontvangst van het door de kandidaat ondertekende aanmeldingsformulier.
4. Bij toelating tot lid ontvangt de kandidaat een betaalinstructie voor het verschuldigde bedrag, alsmede de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
5. Bij niet-toelating tot lid wordt de kandidaat onverwijld schriftelijk, met redenen omkleed, in kennis gesteld van de beslissing van het bestuur en wordt mededeling van de niet-toelating gedaan in het verenigingsorgaan.
6. Bij niet-toelating heeft de kandidaat recht van beroep op de Algemene Ledenvergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten. Van dat recht moet binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in het vorige lid gebruik worden gemaakt. Het beroep moet schriftelijk per aangetekend schrijven bij de secretaris worden ingediend.
7. Op het beroep wordt in de eerstvolgende bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering beslist. Binnen veertien dagen wordt aan de kandidaat schriftelijk kennis gegeven van de met redenen te omkleden uitspraak van de Algemene Ledenvergadering.
8. Zij die door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zijn uitgesloten of door de Raad van Discipline casu quo na één januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de Kynologie zijn gediskwalificeerd, kunnen niet als lid worden aangenomen.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft Opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichting jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt betrokkene met opgave van redenen ten spoedigste per aangetekend schrijven met verklaring van ontvangst in kennis gesteld. Voor betrokkene staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep open op de Algemene Ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Het bestuur doet van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap mededeling in het verenigingsorgaan.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor een geheel jaar verschuldigd.

Jaarlijkse Bijdrage

Artikel 8
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Bij de aanvang van het lidmaatschap is een door de algemene ledenvergadering vastgestelde bijdrage aan inschrijfgeld verschuldigd.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
4. Ereleden zijn van betaling van een jaarlijkse bijdrage vrijgesteld.

Geldmiddelen

Artikel 9
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen, opbrengsten van
clubactiviteiten,schenkingen, legaten, erfstellingen en anderen toevallige baten.

Bestuur

Artikel 10
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven in Nederland woonachtige leden, die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als twintig leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.
Een voordracht door de leden moet tenminste zeven dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend met afschrift aan de andere leden van het bestuur.

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap en schorsing

Artikel 11
1.a.Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering onder opgaaf van redenen worden ontslagen of geschorst. Voor een besluit tot ontslag of schorsing is een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist.
b. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
c. Bij toepassing van artikel 37, lid 5, Burgerlijk Wetboek, moet binnen twee maanden een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden, die het ontslag of de schorsing ingevolge dat artikel aan revisie onderwerpt.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur

Artikel 12
1. De voorzitter der vereniging wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan en kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen.
3. Het bestuur kan uit zijn midden een vice-voorzitter aanwijzen.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door’ de secretaris notulen gemaakt, die na vaststelling door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

Bestuurstaak en vertegenwoordiging

Artikel 13
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd; Bij een tussentijdse vacature in het bestuur dient in de eerstvolgende algemene ledenvergadering na het ontstaan daarvan, in de vacature te worden voorzien.
Bestaan tegelijkertijd meer vacatures dan wordt daarin voorzien door een algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen acht weken na het ontstaan van de laatste vacature.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is,mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen, met uitzondering van het huren van tentoonstellingsruimten voor de clubevenementen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten recht-vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter en de secretaris
c. hetzij door twee andere bestuursleden.

Jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 14
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur of met één der bestuursleden een huishouding vormen. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevinding uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.
8. Op voorstel van de commissie van onderzoek kan door de algemene ledenvergadering aan het bestuur decharge verleend worden voor het gevoerde financiële beheer van het betreffende boekjaar.

Algemene vergaderingen

Artikel 15
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar benoemde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in tenminste een veel gelezen dagblad.

Bijeenroepen algemene vergadering

Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
2. De plaats waar en het tijdstip waarop de algemene vergaderingen zullen worden gehouden, moeten tenminste veertien dagen tevoren, hetzij schriftelijk, hetzij door middel van een officieel cluborgaan der vereniging, aan de leden bekend gemaakt zijn.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

Toegang en stemrecht

Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en huisgenootleden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
ledenvergadering.
3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
4. In afwijking van hetgeen in de wet gesteld is, is het stemmen bij volmacht niet toegestaan.

Voorzitterschap en notulen

Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of door een der andere bestuursleden, door de voorzitter daartoe aangezocht, notulen gemaakt.
3. In de eerstvolgende algemene vergadering worden de notulen van de voorafgaande algemene vergadering ter vaststelling aangeboden. Ten blijke van vaststelling worden de – eventueel gewijzigde -notulen getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
Zij die de vergadering bijeen roepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 19
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Voor verkiezing van personen wordt bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereist. Is bij deze stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Wordt ook daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde stemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Over personen wordt schriftelijk gestemd bij ongetekende, gesloten briefjes. Over zaken, niet rakende verkiezing van personen, wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding -ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
10. Besluiten kunnen niet worden genomen over onderwerpen, die niet bij de oproeping ter kennis van de leden zijn gebracht, tenzij ten minste twee/derde der ter ledenvergadering aanwezige leden zich voor behandeling van die onderwerpen verklaart.

Statutenwijziging

Artikel 20
1. In de statuten van de vereniging kan, behoudens het bepaalde in lid 9 van het voorafgaande artikel, geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden, of op schriftelijk verzoek van een lid, gedaan binnen deze termijn, een afschrift van de wijziging aan hem te zenden.
3. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten op voorstel van het bestuur of van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is.
4. Is niet twee/derde deel van de leden aanwezig, dan wordt daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
6. Het bestuurslid is verplicht een authentiek afschrift -van de wijziging en van de gewijzigde statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker ressort de vereniging is gevestigd.

Ontbinding

Artikel 21
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering voor welke doeleinden, die het meest met het doel der vereniging overeenstemmen, een eventueel batig saldo van de vereffening zal worden aangewend. In geen geval mag dit onder de leden worden verdeeld.
4. Op de agenda van de vergadering mogen geen andere punten voorkomen dan de notulen van de vorige algemene vergadering en het voorstel tot ontbinding van de vereniging.

Huishoudelijk reglement

Artikel 22
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en/of de statuten casu quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer

Slotbepaling

Artikel 23
Over alle punten, de normale gang van zaken betreffende, waarin de wet, de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: “Nederlandse Bull Terriër Club”, gevestigd te Amsterdam na de op veertien juni tweeduizend één voor mr Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren, verleden akte van statutenwijziging.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de vereniging Nederlandse Bull Terrier Club

Artikel 1
De periodieke bestuursverkiezing zoals genoemd in artikel 11, lid 2 der Statuten, heeft plaats in de algemene vergadering, welke binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden.

Artikel 2
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor handhaving der Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.

Artikel 3
De secretaris voert de correspondentie der vereniging, waarvan hij kopie houdt. Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris getekend voor zover dit niet anders bij de wet of verordening of voortvloeiend uit de Statuten en Huishoudelijk Reglement of bestuursbesluit wordt vereist.
Hij houdt de genummerde notulen der vergaderingen in een afzonderlijk daartoe bestemd boek, welke hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent. Hij houdt een genummerde presentielijst der aanwezige leden op vergaderingen in boekvorm bij. leder der aanwezige leden op vergaderingen is verplicht deze te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging, dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld.

Artikel 4
De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. De invordering der contributie is aan hem opgedragen, alsmede de ledenadministratie. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van een boekhouding der vereniging en het beheer der gelden. Voor het doen van uitgaven en verbintenissen, die de som van € 113,45 te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 4 en lid 5 sub a, b, c en d der Statuten, is de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering vereist voor het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van € 680,65 te boven gaande. Hij doet op de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de algemene jaarvergadering beschouwd als decharge aan de penningmeester voor diens beheer over het afgelopen jaar.

Artikel 5
De door de penningmeester af te leggen rekening en verantwoording tegenover de kascommissie volgens art. 14 lid 4 der Statuten, geschiedt ten huize van de penningmeester, waar alle bescheiden betreffende dit beheer aanwezig dienen te zijn. Deze verantwoording dient uiterlijk twee weken voor de algemene ledenvergadering te geschieden.

Artikel 6
Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken binnen 14 dagen aan het bestuur over te dragen tegen kwijting. Bij de overdracht van de onder het beheer van de penningmeester zijnde stukken, goederen en gelden, dient tenminste een lid der kascommissie aanwezig te zijn.

Artikel 7
De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter is bepaald.

Artikel 8
Na aanname van een nieuw lid wordt hem, binnen 4 weken na ontvangst van het door hem verschuldigde entreegeld en contributie, door de penningmeester een bevestiging gezonden in de vorm van een lidmaatschapskaart en wordt het nieuwe lid in de ledenadministratie opgenomen. Gelijktijdig wordt hem, voor zover voorradig, een exemplaar van het laatst verschenen clubblad gezonden.

Artikel 9
De Algemene Ledenvergadering bepaalt elk jaar de hoogte van de jaarlijkse contributie voor het volgende kalenderjaar. Het bestuur bepaalt elk jaar de vervaldatum van de jaarcontributie voor het volgende kalenderjaar, welke datum uiterlijk 1 maart is. Leden, die hun contributie voldaan hebben, ontvangen gelijktijdig met het eerste clubblad na 1 maart of gelijktijdig met aan alle leden gezonden andere mededelingen, hun lidmaatschapskaart. In het eerste clubblad van het lopende jaar wordt door de penningmeester aan alle nog niet betaald hebbende leden een laatste oproep tot betaling gepubliceerd, welke oproep als officiële aanmaning geldt. Na deze aanmaning wordt een lid zonder nadere kennisgeving geschorst en eerst dan weer als lid toegelaten wanneer de achterstallige bedragen zijn aangezuiverd.

Artikel 10
Zij, die wensen op te houden lid der vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk vier weken voor het eindigen van het lopende kalenderjaar aan de penningmeester kenbaar maken.

Artikel 11
Ongeacht het aanvangstijdstip van het lidmaatschap, moet de volle contributie over het lopende kalenderjaar betaald worden. Zij die na 15 november, of een door het bestuur anders te bepalen datum lid worden, betalen over het lopende kalenderjaar geen contributie, worden echter opgenomen als lid voor het komende kalenderjaar en ontvangen, zover aanwezig, het laatste clubblad van het lopende jaar.

Artikel 12
Het in art. 8, lid 2 der Statuten genoemde eenmalige inschrijfgeld, dient tenminste gelijk te zijn aan de helft van de jaarcontributie.

Artikel 13
De jaarcontributie van de gezinsleden dient tenminste gelijk te zijn aan de helft van de jaarcontributie van de leden. Gezinsleden zijn vrijgesteld van het betalen van inschrijfgeld.

Artikel 14
Het bestuur is bevoegd, een lid dat niet aan zijn geldelijke verplichtingen t.o.v. de vereniging voldoet, na officiële aanmaning, wegens wanbetaling te schorsen. Een aldus geschorst lid kan eerst dan weer als lid der vereniging worden toegelaten, wanneer de achterstallige bedragen zijn aangezuiverd. Vindt de aanzuivering van de achterstallige bedragen niet binnen het lopende kalenderjaar plaats, gaat de schorsing over in een opzegging overeenkomstig art. 7, lid 2 en 3 der Statuten.

Artikel 15
Ledenvergaderingen zijn alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden met geldige
lidmaatschapskaart, tenzij door het bestuur anders bepaald.

Artikel 16
De algemene ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op kortere termijn worden belegd dan in art. 16 lid 2 der Statuten bepaald.

Artikel 17
Alle in een ledenvergadering genomen besluiten dienen, zo mogelijk, in het eerst verschijnende clubblad na de ledenvergadering gepubliceerd te worden.

Artikel 18
Tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan alleen worden besloten in een algemene
ledenvergadering met minstens twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op deze wijziging is vereist.

Artikel 19
In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing

hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene ledenvergadering.

 

Aldus vastgesteld in de buitengewone algemene ledenvergadering van 22-5-2022 te Eemnes
Goedgekeurd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland d.d. 12-7-2023