Nieuws

 

Algemene Ledenvergadering 2024

 

 

De Algemene ledenvergadering van de N.B.T.C. zal worden gehouden op 28 april 2024 in een ruimte bij "Huis van Eemnes", Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes. Zaal open: 13.00 uur - Start ALV: 13.30 uur

Agenda

1. Opening

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 mei 2023

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Jaarverslag secretaris

5. Verslag kascommissie

6. Jaarverslag penningmeester

7. Benoeming kascommissie 2024/2025

8. Bestuursverkiezing. Aftredend is Mw. M. Gerver. Zij stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen worden ingediend volgens de regels in de statuten en huishoudelijk reglement van de club.

9. Bestuursverkiezing. Aftredend is Dhr. S. Smit. Hij stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen worden ingediend volgens de regels in de statuten en huishoudelijk reglement van de club.

10. Bestuurssamenstelling

11. Statutenwijziging

12. Komende clubevenementen en activiteiten 2024/2025

13. Rondvraag

Sluiting

Toegang voor leden welke in bezit zijn van een lidmaatschapbewijs 2024. Kinderen en honden hebben geen toegang.